ผลทดสอบจาก ศูนย์วิจัยยางและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล